Drechtse Doelen

Om gericht en concreet impact te maken zijn de drie grootste maatschappelijke vraagstukken voor de Drechtsteden geformuleerd: de Drechtse Doelen. Deze doelen zijn een afgeleide van de zeventien wereldwijde Sustainable Development Goals, maar volledig geënt op de grootste maatschappelijke uitdagingen dicht bij huis. Daardoor zijn ze tastbaar, herkenbaar en concreet. Met het inzetten op deze doelen volgen bedrijven en overheid in de regio dezelfde maatschappelijke agenda en wordt samengewerkt aan een betere samenleving.

De Drechtse Doelen zijn leidraad bij het label Ondernemen met impact Drechtsteden. Ze worden gebruikt bij de inventarisatieronde om in kaart te brengen wat een bedrijf al doet. Ze vormen ook de route tijdens de inspiratiesessie, waarin idee gegeven wordt aan wat het bedrijf nog meer aan verschil kan maken. Welke impact een bedrijf wil maken, bepaalt het zelf. Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht adviseert en faciliteert desgewenst om deze impact gericht in te vullen op een manier die bij het bedrijf past. Met tal van goede voorbeelden en een breed (kennis)netwerk paraat.

Visser & Visser laat er geen gras over groeien

Op de Beursvloer sloot Visser & Visser 6 matches met maatschappelijke organisaties. Een gebruikte en nog zeer geschikte laptop werd gebracht bij Historisch Informatiepunt Augustijnenhof. En bij Stichting ANDERS Drechtsteden kan gezogen worden! Maar liefst 5 stofzuigers kunnen ingezet worden voor kluswerkzaamheden bij huishoudens, die een zet in de rug nodig hebben om na een lastige situatie weer een start te kunnen maken. En dan staan er nog expert sessies gepland met Pipenzo, Via Cultura en de Avondvierdaagse: organisaties die gebruik kunnen maken van de expertise van Visser & Visser. 

DDD 1 • Bereikbaar maken van bestaanszekerheid voor iedereen

Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook de oorzaken en gevolgen van armoede hangen hiermee samen, zoals een ongezonde leefstijl, kansen­ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, geen of slechte huisvesting en onveiligheid. Zowel landelijk als in de Drechtsteden leeft ca 20% van de huishoudens van een inkomen tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Dat treft dus ook de werkenden. 1 op de 5 huishoudens heeft betalingsachterstanden. In de Drechtsteden groeit 10,6% van de kinderen op in armoede, vooral in eenoudergezinnen en gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Met de huidige inflatie en hoge energieprijzen is ook energie-armoede een groeiend probleem.

1. Goede start voor kinderen in armoede
Kinderen die opgroeien in armoede hebben weinig perspectief op een betere toekomst. Vaak wordt armoede van generatie op generatie overgegeven. Door hun financiele situatie staan ze letterlijk aan de zijlijn en kunnen niet meedoen met activiteiten zoals sport of een cultureel uitje. Als kinderen weer kunnen meedoen geven we ze een goede start mee.

2. Versterken startpositie van jongeren
Jongeren moeten kunnen meedoen, ook als er thuis weinig geld is. Jongeren geboren in een achterstandsituatie komen daar maar moeilijk uit. Alle jongeren verdienen een gelijke kans. Doel is dat meer jongeren mee kunnen doen op de stage- en arbeidsmarkt.

3. Versterken positie werkende minima
Betaald werk verkleint het risico op armoede. Toch komt armoede ook onder werkenden voor. Van alle Dordtse huishoudens met een laag inkomen heeft 48% werk. Tijdelijke contracten en arbeidsovereenkomsten met een lage arbeidsduur vergroten het risico op armoede, ook zien we een groeiend aantal ZZP-ers behoren tot deze groep. Doel is het verminderen van het aantal werkenden met armoede.

4. Stimuleren goede gezondheid en welzijn
Financiële problemen veroorzaken vaak gezondheidsproblemen en andersom kunnen gezondheidsproblemen bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen. Opvallend veel mensen met financiële problemen geven aan zich eenzaam, weinig competent, angstig, depressief en psychisch onwel te voelen. Daarom staan een goede gezondheid en welzijn voor iedereen voorop.

5. Voorkomen en aanpakken van schulden
Werknemers vinden het vaak moeilijk om financiële problemen te bespreken met hun werkgever door gevoelens van angst, schaamte en schuldgevoel. Daardoor wordt financiële problematiek vaak te laat ontdekt, met alle gevolgen van dien. Het is voor iedereen (werknemer, werkgever en maatschappij) waardevol als we inzetten op vroeg­signalering en stimulering om eerder hulp te vragen door drempels te verlagen.

DDD 2 • Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen

In het Klimaatakkoord (2019) staat hoe Nederland de afspraken uit de klimaatovereenkomst van Parijs nationaal gaat uitwerken. Het doel is om onze nationale CO2-uitstoot in 2030 met 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Dit is een belangrijke stap voor het lange termijndoel om in 2050 tenminste 95% minder CO2 uit te stoten. De energietransitie is een belangrijke opgave om deze doelen te bereiken. De Drechtsteden vormen een van de RES-regio’s, (Regionale EnergieStrategie). Samen gaan we voor minder energieverbruik en het opwekken van meer duurzame energie.

Ook circulaire economie speelt een belangrijke rol in het verminderen van CO2-uitstoot. Het winnen, bewerken, gebruiken en afdanken van materialen kost enorm veel energie. Daarnaast heeft Nederland de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn. Voor onze regio, waar veel energie- en grondstof-intensieve bedrijven actief zijn, is dit dan ook een belangrijk thema.

Water speelt een prominente en kenmerkende rol in de Drechtsteden. De zeven gemeenten hebben allemaal een oorsprong aan het water. Dat biedt zowel kansen als bedreigingen. Water kan de woonaantrekkelijkheid bevorderen. Voor de lange termijn vormt de waterveilig-heid van het gebied echter een belangrijke opgave. De gemeenten werken aan waterveiligheid, bijvoorbeeld vanuit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Met als doelstelling een waterrobuust en klimaatbestendig ingericht Nederland in 2050.

1. Bevorderen van energiebesparing
Energie besparen staat aan de basis van het terugdringen van de uitstoot van CO2. Want als we minder energie verbruiken, hoeven we ook minder op te wekken. Het streven is om in 2030 20% minder energie te gebruiken ten opzichte van 2020.

2. Duurzame energie opwekken en aardgasvrij
Zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen hebben in onze regio bij elkaar een enorme potentie voor
de opwekking van duurzame energie. Aardgas moet plaatsmaken voor alternatieven zoals restwarmte, aardwarmte en warmte uit elektriciteit (all-electric), oppervlakte- of afvalwater.

3. Klimaatadaptie
Het klimaat verandert. In de Drechtsteden hebben we te maken met meer wateroverlast, wat door aanpassingen aan gebouwen en openbare ruimtes opgevangen kan worden. Tegelijk is het behouden en verbeteren van biodiversiteit een belangrijke ambitie. Hoe groter de variatie aan soorten in een eco systeem, hoe groter de capaciteit van dat ecosysteem om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen.

4. Circulair
Een economisch systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat, draagt sterk bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

5. Lokaal inkopen
Waar mogelijk lokaal inkopen bespaart energie op transport, bevordert de lokale economie en werkgelegenheid en stimuleert een diverse binnenstad.

DDD 3 • Iedereen kan (nuttig en gewaardeerd) meedoen

Een grote groep inwoners vindt moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt. Werkgevers stellen hogere eisen aan de competenties van medewerkers.  Een grotere groep inwoners met -maar ook zonder- een uitkering beschikt (nog niet) over deze vaardigheden. Daarnaast zijn er andere omstandigheden waardoor inwoners (nog niet) aan werk komen. Omdat ze ouder zijn, omdat er cultuurverschillen zijn of omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Mensen die aan de kant staan ‘kunnen niet mee met de snelheid van de ontwikkelingen bij werkgevers’. Dat vraagt ‘omdenken’. Steeds meer bedrijven zijn gelukkig creatief en succesvol in het laten aansluiten van de eisen van de baan op de mogelijkheden, belastbaarheid en motivatie van de werknemer. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden tot leren op de werkplek, waardoor duurzame inzetbaarheid stijgt.

Een inclusieve werkgever biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt nu nog op grotere afstand staat. Deze werkgever kan omgaan met verschillen tussen medewerkers en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie. Inclusie gaat juist meer over het insluiten van deze verschillen op álle organisatieniveaus. Iedereen doet mee en wordt gewaardeerd. Een inclusieve werkgever laat werknemers naar vermogen betaald werken en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal kan benutten. “Diversiteit is uitgenodigd worden op een feest. Inclusie is gevraagd worden  om mee te dansen zonder raar aangekeken te worden. Je doet ertoe!”

1. Inzetten op diversiteit
Werkgevers zetten in op diversiteit in alle lagen van de organisatie. Diversiteit draagt bij aan innovatie in het bedrijf en zorgt voor een betere aansluiting bij (potentiele) klanten. Belangrijk onderdeel van diversiteit is representatie, waarbij bepaalde minderheden een stem krijgen in de besluitvorming.

2. Focus op inclusief werkgeverschap
Inclusief werkgeverschap richt zich op het laten meedoen van alle (potentiële) werknemers. Denk aan het investeren in een organisatiecultuur waarin verschillen er mogen zijn en gewaardeerd worden. Voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of beperking is het daarnaast van belang om de eisen van de baan (taken of werk­processen) aan te laten sluiten op de mogelijkheden en belastbaarheid van de werknemer. Maar denk daarnaast ook aan begeleiding op de werkvloer. We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt in de Drechtsteden.

3. Vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie
Vrijwilligerswerk is voor iedereen. Ieders talent kan worden ingezet om iets voor een ander te betekenen. Zonder vrijwilligers zouden verenigen en maatschappelijke organisaties niet kunnen bestaan. Maatschappelijke participatie vergroot sociale steun, en versterkt sociale cohesie en zingeving.

4. Iedereen doet mee en wordt gewaardeerd
Iedereen moet mee kunnen doen in de samen­leving. Op het gebied van samenleven, leren, sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding zoals cultuur en recreatie. Dit geldt voor jong en oud, voor mensen met of zonder een ziekte of beperking, voor mensen die veel of weinig geld kunnen uitgeven en voor mensen die nieuw in Nederland zijn of hier juist al hun hele leven wonen. Als iedereen mee kan doen, krijgt eenzaamheid geen kans.